Vakıa suresi kaçıncı cüz kaçıncı sayfada

Vakıa suresi kaçıncı cüz kaçıncı sayfada

Vakıa suresi kaçıncı cüz kaçıncı sayfada, Vakıa suresi ne zaman okunur, faziletleri nelerdir? Vakıa Suresi Arapçası, Vakıa Suresi Türkçe okunuşu ve meali haberimizde.

Vakıa Suresi, Kuran-ı Kerim'de 27. cüzde ve 533. sayfadadır. Mekke şehrinde indirilmiştir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elvâkı’a” kelimesinden almıştır. Vakıa suresinin faziletleri, arapçası, türkçe okunuşu ve meali haberimizde...

Vakıa Suresi Fazileti

Abdullah ibni Mesud (Radıyallahü Anh) vefat edeceği vakit müminlerin emiri olan Hazreti Osman (Radıyallahü Anh) onu ziyarete gelir. Ona "Neden şikayetin var?" deyince, o şöyle der: "Doktor beni hasta etti. Artık bana kim derman olabilir." O zaman Hazreti Osman (Radıyallahü Anh): "Sana devlet hazinesinden maaş bağlatayım mı? deyince, O: "İstemez" der. O zaman Hazreti Osman (Radıyallahü Anh): "Arkanda kızlar bırakacaksın onlara lazım olur" deyince, Abdullah ibni Mesud (Radıyallahü Anh) yukarıda zikredilen hadisi şerifi rivayet ederek: "Ben kızlarıma her gece Vakıa Suresini okumalarını emrettim, onlarda buna devam ediyorlar. Dolayısıyla onlarda muhtaç olmazlar " der.

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Vakıa Suresi, zenginlik suresidir. Onu okuyunuz ve o sureyi kadınlarınıza ve çocuklarınıza da öğretiniz."

Vakıa Suresi Dinle

Vakıa Suresi Arapça Konuşu

vakia-suresi-1.jpgvakia-suresi-2.jpgvakia-suresi-3.jpgvakia-suresi-4.jpg

Vakıa Suresi Türkçe Okunuşu

1.     İza veka'atilvaki'atu.
2.     Leyse livak'atiha kazibetun.
3.     Hafıdatun rafi'tun.
4.     İza ruccetil'ardu reccen.
5.     Ve bussetilcibalu bessen.
6.     Ve fekanet hebaen munbessen.
7.     Ve kuntum ezvacen selaseten.
8.     Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti.
9.     Ve ashabulmeş'emeti ma ashabulmeş'emeti.
10.     Vessabikunessabikune.
11.     Ulaikelmukarrabune.
12.     Fiy cennatin na'ıymi.
13.     Sulletun minel'evveliyne.
14.     Ve kaliylun minel'ahıriyne.
15.     'ala sururin medunetun.
16.     Muttekiiyne 'aleyha mutekabiliyne.
17.     Yetufu 'aleyhim veldanun muhalledune.
18.     Biekvabin ve ebariyka ve ke'sin min ma'ıynin.
19.     La yusadda'une 'anha ve la yunzifune.
20.     Ve fakihetin mimma yetehayyerune.
21.     Ve lahmi tayrin mimma yeştehune.
22.     Ve hurun 'ıynun.
23.     Keemsalillu'luilmeknuni.
24.     Cezaen bima kanu ya'melune.
25.     La yesme'une fiyha lağven ve la te'siymen.
26.     İlla kıylen selamen selamen.
27.     Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni.
28.     Fiy sidrin mahdudin.
29.     Ve talhın mendudin.
30.     Ve zıllin memdudin.
31.     Ve main meskubin.
32.     Ve fakihetin kesiyretin.
33.     La maktu'atin ve la memnu'atin.
34.     Ve furuşin merfu'atin.
35.     İnna enşe'nahunne inşaen.
36.     Fece'alnahunne ebkaren.
37.     'Uruben etraben.
38.     Liashabilyemiyni.
39.     Sulletun minel'evveliyne.
40.     Ve sulletun minelahiriyne.
41.     Ve ashabuşşimali ma ishabuşşimali.
42.     Fiy semumin ve hamiymin.
43.     Ve zıllin min yahmumin.
44.     La baridin ve la keriymin.
45.     İnnehum kanu kable zalike mutrefiyne.
46.     Ve kanu yusırrune 'alelhınsil'azıymi.
47.     Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve 'ızamen einne lemeb'usune.
48.     Eve abaunel'evvelune.
49.     Kul innel'evveliyne vel'ahıriyne.
50.     Lemecmu'une ila miykati yevmin ma'lumin.
51.     Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibune.
52.     Leakilune min şecerin min zakkumin.
53.     Femaliune minhelbutune.
54.     Feşaribune 'aleyhi minelhamiymi.
55.     Feşaribune şurbelhiymi.
56.     Haza nuzuluhum yevmeddiyni.
57.     Nahnu halaknakum felevla tusaddikune.
58.     Efereeytum ma tumnune.
59.     Eentum tahlukunehu em nahnulhalikune.
60.     Nahnu kadderna beynekumulmevte ve ma nahnu bimesbukıyne.
61.     'Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiekum fiy ma la ta'lemune.
62.     Ve lekad 'alimtumunneş'etel'ula felevla tezekkerune.
63.     Efereeytum ma tahrusune.
64.     Eeentum tezre'unehu em nahnuzzari'une.
65.     Lev neşa'u lece'alnahu hutamen fezaltum tefekkehune.
66.     İnna lemuğremune.
67.     Bel nahnu mahrumune.
68.     Efereeytumulmaelleziy teşrebune.
69.     Eentum enzeltumuhu minelmizni em nahnulmunzilune.
70.     Lev neşa'u ce'alnahu ucacen felevla teşkurune.
71.     Efereeytumunnarelletiy turune.
72.     Eentum enşe'tum şecereteha em nahnul munşiune.
73.     Nahnu ce'alnaha tezkireten ve meta'an lilmukviyne.
74.     Fesibbıh bismi rabbikel'azıymi.
75.     Fela uksimu bimevakı'ınnnucumi.
76.     Ve innehu lekasemun lev ta'lemune 'azıymun.
77.     İnnehu lekur'anun keriymun.
78.     Fiy kitamin meknunin.
79.     Lya yemessuhu illelmutahherune.
80.     Tenziylun min rabbil'alemiyne.
81.     Efebihazelhadiysi entum mudhinune.
82.     Ve tec'alune rizkakum ennekum tukezzibune.
83.     Felevla iza beleğatilhulkume.
84.     Ve entum hıyneizin tenzurune.
85.     Ve nahnu akrebu ileyhi minkum ve lakin la tubsırune.
86.     Felevla in kuntum ğayre mediyniyne.
87.     Terci'uneha in kuntum sadikıyne.
88.     Feemma in kane minelmukarrebiyne.
89.     Feravhun ve reyhanun ve cennetu na'ıymin.
90.     Ve emma in kane min ashabilyemiyni.
91.     Feselamun leke min ashabilyemiyni.
92.     Ve emma in kane minelmukezzibiyneddalliyne.
93.     Fenuzulun min hamiymin.
94.     Ve tasliyetu cahıymin.
95.     İnne haza lehuve hakkulyakıyni.
96.     Fesebbih bismi rabbikel'azıymi.

Vakıa Suresi Meali

1 - Olacak vak'a olduğu zaman

2 - Onun oluşunu yalanlayacak kimse yoktur.

3 - O, alçaltıcıdır, yükselticidir.

4 - Yer şiddetle sarsıldığı

5 - Dağlar serpildikçe serpildiği

6 - Dağılıp toz duman haline geldiği

7 - Ve sizler üç sınıf olduğunuz zaman

8 - Sağın adamları (var ya) ne mutludurlar onlar!

9 - Solun adamları ise ne uğursuzdurlar onlar!

10 - Önde olanlar (var ya), onlar öncüdürler.

11 - İşte o yaklaştırılanlar,

12 - Nimet cennetlerindedirler.

13 - Çoğu önceki ümmetlerden,

14 - Birazı da sonrakilerden.

15 - (Onlar) cevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedirler.

16 - Karşılıklı olarak onların üzerinde yaslanırlar.

17 - Çevrelerinde, ölümsüzlüğe ulaşmış gençler dolaşırlar.

18 - Kaynağından doldurulmuş, testiler, ibrikler ve kadehlerle.

19 - Ondan ne başları ağrıtılır, ne de akılları giderilir.

20 - Beğendikleri meyvalar,

21 - Canlarının çektiği kuş etleri,

22 - İri gözlü hûriler,

23 - Saklı inciler gibi,

24 - Yaptıklarına karşılık olarak verilir.

25 - Orada boş bir söz ve günaha sokan bir laf işitmezler.

26 - Duydukları söz, yalnız "selam", "selam" dır.

27 - Sağın adamları, nedir o sağın adamları!

28 - Dalbastı kirazlar,

29 - Meyva dizili muzlar,

30 - Uzamış gölgeler,

31 - Fışkıran sular.

32 - Pek çok meyva arasında,

33 - Tükenmeyen ve yasaklanmayan

34 - Ve yükseltilmiş döşekler üstündedirler.

35 - Biz kadınları yeniden inşa ettik (yarattık).

36 - Onları bâkireler yaptık.

37 - Hep yaşıt sevgililer,

38 - Sağın adamları içindir.

39 - Bir çoğu öncekilerdendir.

40 - Bir çoğu da sonrakilerdendir.

41 - Solun adamları, nedir o solcular!

42 - İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar şu içinde,

43 - Kapkara dumandan bir gölge altındadırlar.

44 - Ki ne serindir, ne de faydalı.

45 - Çünkü onlar bundan önce varlık içinde sefâhete dalmışlardı.

46 - Büyük günahı işlemekte ısrar ediyorlardı.

47 - Ve diyorlardı ki: "Biz ölüp, toprak ve kemik yığını olduktan sonra, biz mi bir daha diriltileceğiz?"

48 - "Önceki atalarımızda mı?"

49 - De ki: "Öncekiler ve sonrakiler"

50 - "Belli bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır."

51 - Sonra siz, ey sapık yalanlayıcılar!

52 - Elbette bir ağaçtan, zakkum ağacından yiyeceksiniz.

53 - Karınlarınızı hep onunla dolduracaksınız.

54 - Üstüne de kaynar su içeceksiniz.

55 - Susuzluk illetine tutulmuş develerin içişi gibi içeceksiniz.

56 - İşte ceza gününde onlara sunulacak ziyafet budur.

57 - Biz sizi yarattık; tasdik etmeniz gerekmez mi?

58 - Attığınız meniyi gördünüz mü?

59 - Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa yaratan biz miyiz?

60 - Aranızda ölümü takdir eden biziz ve bizim önümüze geçilmez.

61 - Böylece sizin yerinize benzerlerinizi getirelim ve sizi bilmediğiniz bir yaratılışta tekrar var edelim diye (böyle yapıyoruz).

62 - Andolsun, ilk yaratılışı bildiniz. Düşünüp ibret almanız gerekmez mi?

63 - Ektiğinizi gördünüz mü?

64 - Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz?

65 - Dileseydik, onu kuru bir çöp yapardık. Hayret eder dururdunuz.

66 - "Doğrusu borç altına girdik."

67 - "Doğrusu, biz yoksul bırakıldık" (derdiniz).

68 - İçtiğiniz suya baktınız mı?

69 - Buluttan onu siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz?

70 - Dileseydik onu tuzlu yapardık. O halde şükretseniz ya!

71 - Bir de o çaktığınız ateşi gördünüz mü?

72 - Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz?

73 - Biz onu bir ibret ve çölden gelip geçenlere bir fayda yaptık.

74 - Öyleyse büyük Rabbinin adını yücelt.

75 - Hayır, yıldızların yerlerine yemin ederim.

76 - Bilirseniz bu büyük bir yemindir.

77 - O, elbette şerefli bir Kur'ân'dır.

78 - Korunmuş bir kitaptadır.

79 - Ona temizlenenlerden başkası el süremez.

80 - (O), âlemlerin Rabbinden indirilmiştir.

81 - Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz?

82 - Rızkınızı, yalanlamanızdan ibaret mi kılıyorsunuz?

83 - Can boğaza dayandığı zaman

84 - Ki o zaman siz (ölmek üzere olana) bakar durursunuz.

85 - Biz ona sizden daha yakınız, fakat siz görmezsiniz.

86 - Eğer cezalandırılmayacak iseniz,

87 - Onu geri çevirsenize; şayet iddianızda doğru iseniz.

88 - Fakat ölen kişiye gelince, eğer o rahmete yaklaştırılanlardan ise,

89 - Ona rahatlık, güzel rızık ve Naîm cenneti vardır.

90 - Eğer O, sağın adamlarından ise,

91 - "(Ey sağcı), sana sağcılardan selam!"

92 - Ama yalanlayıcı sapıklardan ise;

93 - İşte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır.

94 - Ve cehenneme atılma vardır.

95 - Kesin gerçek budur işte.

96 -Öyle ise Rabbini o büyük ismiyle tesbih et.

Vakıa Suresi, genellikle maddi sıkıntılardan kurtulmak için okunması tavsiye edilen bir suredir. Bu sureyi okuduktan sonra, Vakıa Suresi duası yapılması önerilir. Birçok internet kullanıcısı da bu sure ve ardından okunacak dua hakkında bilgi aramaktadır. İşte Vakıa Suresi sonrasında okunacak dua ile ilgili merak ettikleriniz:

Hadis-i Şerif'e göre, Vakıa Suresi gece yatsı namazından sonra okunmalıdır. Maddi sıkıntılar yaşayan bir kimse, bu sureyi bir oturuşta üç defa okur ve her okunuşun sonunda mutlaka duasını yapar. Vakıa Suresi'nin esrarı, duası ile beraber okunmasında yatar. Dünyevi sıkıntılar içinde bulunan, maişetinin bollaşmasını ve işlerinin yolunda gitmesini isteyen kişiler, Vakıa Suresi'ni okuduktan sonra yukarıdaki dua-i şerifi her akşam bir kere okumalıdır.

Sure-i Vakıa'nın hatmi şerifi ise 41 defa okunmasıdır. Mümkünse, bu sureyi 7 defa veya ihtiyaç halinde bir oturuşta birkaç kişiyle birlikte 41 defa okumak da önerilir. Hem sureyi hem de duasını bu şekilde okumak, sıkıntıların hafifletilmesine yardımcı olabilir.

VAKIA DUASININ MANASI

Ey Allah’ım! bütün mübarek kelimelerin ile Esma-i Hüsna’nın güzel isimlerinin hepsi ile ismi Azam avası ile kitabındaki rahmetinin sonsuzluğu ile arş-u alanın izzet ve şerefi ile sana yalvarırım. Bunların hürmetine senden isterim. Efendimiz üzerine salat-ı selam eyle ve bunların yüzü suyu hürmetine, beni güzelinden, helalinden noksansız, geniş, bol rızık ile ve menfeatli ilim ile rızıklandır.
Ey her şeye galip olan Allah’ım! Beni düşmanlarımın üzerine galip eyle.
Ey rahmeti bol olan Allah’ım! Bizi mağfiret eyle, ins ve cinin rezzağı rızıklandırıcı olan Allah’ım! Bizi rızıklandır.
Ey Allah’ım! Rızkım semada ise indiriver. Toprak altında ise çıkarıver. Uzak ise yakınlaştırıver. Az ise çoğaltıver. Çok ise bereketli kıl.
Ey Allah’ım! Beni daima cömertçe veren ellerden kılda dilenen ellerden yapma dilendirme.
Ey Fettah, Rezzak, Alim olan Allah’ım! Bize hayır kapılarını aç. Bütün mahlukatı rızıklandırdığın gibi bizi de rızıklandır.
Ey Allah’ım! Eğer ismim Kitap’da maddi ve manevi rızıkdan mahrum olan şakiler listesinde ise ismimi siliver de saidler yani Cennetlikler listesine bütün hayırlar ile muvaffak olan rızıklanmışların listesine kaydeyleyiver. Sen dualara icabet edensin. Bizim dualarımızıda kabul eyle Ya Rabbi.

“Kim sabah on defa, akşam on defa bana salevât okursa kıyâmet günü şefâatime nâil olur.” (Hadîs-i Şerîf, Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim her gece Vakıa Suresini okursa, ona asla fakirlik isabet etmez.”(1)Abdullah ibni Mesud (Radıyallahü Anh) vefat edeceği vakit müminlerin emiri olan Hazreti Osman (Radıyallahü Anh) onu ziyarete gelir. Ona “Neden şikayetin var?” deyince, o şöyle der: “Doktor beni hasta etti. Artık bana kim derman olabilir.” O zaman Hazreti Osman (Radıyallahü Anh): “Sana devlet hazinesinden maaş bağlatayım mı? deyince, O: “İstemez” der. O zaman Hazreti Osman (Radıyallahü Anh): “Arkanda kızlar bırakacaksın onlara lazım olur” deyince, Abdullah ibni Mesud (Radıyallahü Anh) yukarıda zikredilen hadisi şerifi rivayet ederek: “Ben kızlarıma her gece Vakıa Suresini okumalarını emrettim, onlarda buna devam ediyorlar. Dolayısıyla onlarda muhtaç olmazlar ” der.(2)Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Vakıa Suresi, zenginlik suresidir. Onu okuyunuz ve o sureyi kadınlarınıza ve çocuklarınıza da öğretiniz.”(3

Vakıa Suresi Fazileti

Abdullah ibni Mesud (Radıyallahü Anh) vefat edeceği vakit müminlerin emiri olan Hazreti Osman (Radıyallahü Anh) onu ziyarete gelir. Ona "Neden şikayetin var?" deyince, o şöyle der: "Doktor beni hasta etti. Artık bana kim derman olabilir." O zaman Hazreti Osman (Radıyallahü Anh): "Sana devlet hazinesinden maaş bağlatayım mı? deyince, O: "İstemez" der. O zaman Hazreti Osman (Radıyallahü Anh): "Arkanda kızlar bırakacaksın onlara lazım olur" deyince, Abdullah ibni Mesud (Radıyallahü Anh) yukarıda zikredilen hadisi şerifi rivayet ederek: "Ben kızlarıma her gece Vakıa Suresini okumalarını emrettim, onlarda buna devam ediyorlar. Dolayısıyla onlarda muhtaç olmazlar " der.

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Vakıa Suresi, zenginlik suresidir. Onu okuyunuz ve o sureyi kadınlarınıza ve çocuklarınıza da öğretiniz."

Etiketler :

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.